PUBLICATIELIJST P. INGELSE              <<<<<  back to homepage  <<<<<
 

 

.     Experimentenwet: carte blanche verdient nadere overweging

                  Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2018, aflevering 3, blzz 55 ev.

 

.     Van ‘in gebreke’ naar ‘in verbinding’

                  Maurits Barendrecht, Peter Ingelse, Fred Schonewille, Jacques de Waart & Frederique van Zomeren in NJB 2018blzz 1870 ev.

 

.     Bieden dissenting en concurring opinions steun aan de onafhankelijkheid van de rechter?

                  In Tegenkrachten, (red. Marjan Goslings en René Klomp), Ars Aequi, Prinsengrachtreeks 2018.

 

.     Rechter, mediator en innovatie: een uitdaging

                  Tezamen met Lieke Coenraad, Tijdschrift Conflicthantering oktober 2017, blzz 18 ev

 

.     Afscheid van de klassieke civiele procedure?

Tezamen met Lieke Coenraad, Preadvies voor de Nederlandse Juristen Vereniging 2017 (njv.nl/preadviezen-2017),

 

.     Afwijkende opvattingen

                  in Motiveren, (red. Marion Beckers e.a.), Ars Aequi, Prinsengrachtreeks 2017.

 

·      Themanummer Corporate Mediation onder gastredactie van Peter Ingelse

                  Ondernemingsrecht 2016, aflevering 1.

Twee bijdragen:

-                 Column Ieder het zijne in 2022

-                 De Ondernemingskamer en alterntieve geschilbeslechting

 

·      ‘Het gaat om de vraag of het riekt’

                  Interview NRC 2 mei 2015

 

·      Ingelse in Wonderland

Interview Mr. maart 2014

 

·      De rechter en de mediator

NJB 2014, aflevering 40, blzz 2856 ev

 

·      Is de Ondernemingskamer 'anders'?

Ondernemingsrecht 2013, aflevering 12, blz 445

 

·      Tien jaar Code, interview door Charles Honée van Rients Abma, Peter Ingelse en Jean Frijns

Management Scope 2013, aflevering 3, blz 22 ev.

 

·      Openbare Sollicitatie

                  NRC 1 april 2013

 

·      Mr.: Ondernemingsrecht

Bijdrage aan rubriek Als ik minister was……, Mr. 2012, aflevering 10, blz 35

 

·      Wij rechters poseren liever niet met minister Opstelten

               NRC Handelsblad 18 oktober 2012

 

·      Advocaten voor advocaten: Caravana Colombia 2012

Tatiana Scheltema in Advocatenblad 27 september 2012, blz 8

 

·      Twijfel moet fris gehouden worden

Cover interview Amsterdams Balie Bulletin (ABB) september 2012

 

·      Mede-ondernemen en concernenquête

                  Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming 2012, blzz 27 ev 

 

·      Waar zit de weerstand? Mediation mist een objectieve maatstaf voor het resultaat

                  Tijdschrift Conlicthantering 2012, 2, blzz 46 ev

 

.       Je recht halen wordt straks wel heel prijzig (over kostendekkend griffierecht)

                  NRC Handelsblad 5 april 2011

 

·       Rechterschap: Erik van den Emster, met naschrift Ingelse

NJB 2010, aflevering 40, blz 2094 en 2095

 

·       Rechter: tussen persoon en instituut (2)

NJB 2010, aflevering 30 blzz 1962-1968, een enigszins bewerkte en geactualiseerde versie van mijn bijdrage in de Willems bundel, direct hieronder

 

·       Rechter: tussen persoon en instituut (1)

                      In Willems’ wegen, Opstellen aangeboden aan prof.mr. J.H.M. Willems, Kluwer 2010, blz 185-202

 

·       Balkenende misbruikt de Kieswet

                      NRC Handelsblad 8 maart 2010

 

·       Laat Enait toch lekker zitten

                      NRC Handelsblad 8 september 2008

 

.       Internationale transfer van appèlgevoel

                     In Mijnheer de voorzitter, Liber Amicorum A.H. van Delden, Boom Juridische uitgevers 2017, blz 209-218

 

·       Nog niet uitgedacht

                      In Beschouwingen over het Eindrapport Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht, Boom juridisiche uitgevers 2006, blz 23-40

 

·       Het ‘ik’ van de rechter

                      Trema november 2006, rubriek ABC

                       

·       Nick Huls: Rechter, ken uw rechtspolitieke positie! Een rechtssociologisch pleidooi voor een herkenbare rol van de rechter,

                      Boekbespreking in Trema 2005, blz 129 ev.

 

·       Herbezinning op de partijautonomie

                      In: Commentaren op herbezinning 2004, zie hieronder

 

·       Commentaren op herbezinning onder redactie van P. Ingelse

                      Prinsengrachtreeks 2004/1, Ars Aequi Nijmegen

                       

·       Onrust over de gemachtigde raadsman

                      NJB 2002, blz 2183 ev

 

·       Jaarverslag 2000 en 2001 gerechtshof Amsterdam

                      Trema 2002, blz 300 ev.

 

·       Laffe en loze aanval op gerechtshof

                      Parool 9 juni 2001

 

·       Algemene ledenvergadering Notariële Beroepsorganisatie te Groningen 28 september 2001, Referentie mbt J. Hoekstra: De notariële voetverklaring als bedoeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten en de Huisvestingswet

                      Verslag blz 23 ev

                       

·       Peter van Schilfgaarde Select, een bloemlezing uit zijn werk, deel 35 van de reeks van het Gronings Instituut voor Ondernemingsrecht 2000 (492 p)
A-T-D, Opstellen aangeboden aan Prof.mr. P. van Schilfgaarde, redactie J.B. Huizink, J.B. Wezeman en J.W. Winter, Kluwer Deventer 2000 (506 p)

                      Boekbespreking in Trema 2001, blz 

 

·       Raio's, buitenstaanders en plaatsvervangers

                      In: Onafhankelijkheid en onpartijdigheid, de randvoorwaarden voor het bestuur en beheer van de rechterlijke macht, onder redactie van J.P. Loof, NJCM-Boekerij 36, Leiden 1999, blz 149 ev

 

·       Alternatieven voor Leemhuis: het 'functionele model'

                      Trema special over Rechtspraak bij de tijd, commentaren op het rapport van de Commissie Leemhuis, 1998, aflevering 6a, blz 11 ev

                       

·       Integraal Rechterschap

                      NJB 27 februari 1998 blz 396 ev

 

·       Onafhankelijkheid rechters moet buiten kijf staan

                      Opiniepagina NRC Handelsblad 7 februari 1998

 

·       Een woord teveel

                      J.L.P. Cahen Bundel 197 blz 177 ev.

 

·       Koninklijke sollicitatie

                      NJB 1997 Blz 586

 

·       Wie verdeelt de strafzaken? Wie koopt de nietjes?

                      NJB 1996 blz 1663 ev.

 

·       Rechterlijke onafhankelijkheid heeft haar prijs

                      De eerbied waardig? Raiocongresbundel 1996 blz 65 ev.

                       

·       De blinddoek van de advocaat-rechter-plaatsvervanger zit niet goed

                      NJB 1996 blz 632 ev.

                       

·       Geen eigen arbeidsrechtelijke regels eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst

                      Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht 23, 1995, blz 83 ev

         .

·       Een magistrale samenzwering

                      Kabaal in Holland, Bundel bij afscheid B.J. Asscher, 1993, blz 164 ev.

 

·       Op zoek naar een nieuwe president, Verslag van het Amsterdamse afspiegelingscollege

                      Trema 1993 blz 294 ev.

 

·       Het nieuwe vermogensrecht en de arbeidsovereenkomst

                      Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk recht 1993, blz 53 ev,
en
Arbeidsovereenkomst en algemeen vermogensrecht, Geschriften van de Vereniging voor Arbeidsrecht 18, 1993, blz 11 ev.

 

·       Hoge raad in DES-arrest: ruim baan voor artikel 6:99 bw

                      NJB 1992, blz 1403 ev.

 

·       Het Systeem

                      Bespreking van Pitlo's Systeem van het Nederlands Privaatrecht naar het Nieuw Burgerlijk Wetboek 10e druk, bewerkt door Gerver, Sorgdrager en Stutterheim

 

·       Half hoger beroep voor artikel 1639w: het kan anders

                      Ter Visie in Sociaal Recht 1991, blz 75 ev.

 

·       Dading in plaats van strafrecht

                      NJB 1991, blz 963 ev.

 

·       SER-advies aanvaardbaar, art 1639 w BW zonder hoger beroep strijdig met artikelen 6 EVRM en 14 BUPO

                      in "Herziening van het ontslagrecht", Geschriften van de Vereniging voor Arbeidsrecht, nr 14, blz. 59 e.v. (1988)

 

·       Vn commitee rassendiscriminatie: kantonrechter ontbindt arbeidsovereenkomst in strijd met verdrag, te summier gemotiveerde beslissing van commitee laat verdragsschending van officier van justitie en gerechtshof ongemoeid

                      Rechtshulp 1988, aflevering 11, blz. 4 e.v

         .

·       Uitholling van de ontslagbescherming, pogingen tot evenwichtsherstel

                      Rechtshulp 1988, aflevering 6-7, blz. 4 e.v.

 

·       Onrechtmatige daadsrecht is keuzerecht, heeft u belang bij een kernwapen meer of minder?

                      in "Verdediging van collectieve belangen via de rechter", Congresbundel 10e lustrum Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden, 1988

 

·       Handboek kantoorvoering voor advokaten met een sociale of gemengde praktijk van mr J. Slager

                      Boekbespreking in Rechtshulp 1987, aflevering 12, blz. 45 e.v.

 

·       De vereniging van gelijkgezinde advokaten in Nederland (VGAN), een onderzoek naar geloofwaardigheid, publieke oproep (tezamen met 4 anderen)

                      Tezamen met F. Baars, H. Schoenmakers, C. Schouten en P. Wiewel in Rechtshulp 1987, aflevering 10, blz. 24 e.v.

 

·       Rechter en raketten

                      Bundel wetenschap en wapenbeheersing, universitaire vredesdag 1 maart 1985, Leiden

 

·       "De dagvaarding", het proces tegen de Staat inzake de plaatsing van kruisraketten

                      tezamen met A.H.J. van den Biesen, 1985 Ars Aequi Libri, isbn 9070094916. Ook in het Engels verschenen als "Writ of summons", 20,000 plaintiffs vs the state of the Netherlands, 1986 Ars Aequi Libri, isbn 9090012214

                       

·       De Huidenstraattruc (vervolgd)

                      NJB 1983, blz. 15 e.v. (O&M)

 

·       De sociale advocatuur: niet voor God, maar naar God

                      NJB 1983, blz. 212 e.v.

 

·       Rechtwijzer, recht voor de leek in drie deeltjes, ± 1983

 

·       Handleidinkje bij schema moduulsysteem

                      Rechtshulp 1983, aflevering 10, blz. 27 e.v.

 

·       Killing voor de sociale advokatuur, het moduulsysteem

                      Rechtshulp 1983, aflevering 2, blz. 25 e.v.

 

·       (Voorlopig) gratis admissieperikelen

                      Rechtshulp 1982, aflevering 10, blz. 34 e.v.

 

·       De Amsterdamse zônekaart, "Ligging en woonomgeving" (Huurprijzenwet)

                      Rechtshulp 1982, aflevering 5, blz. 11 e.v.

 

·       Advocaat, burger en overheidsmacht, recensie praeadviezen G.J. Kemper en J.C.J. Lammers Orde van Advocaten 1982

                      Advocatenblad 1982, blz. 350 e.v.

 

·       Het recht geminacht

                      bijdrage met betrekking tot de Amsterdamse noodverordenig in de Volkskrant van 14 oktober 1982

 

·       Het Amsterdamse Hof en de anonieme krakers door W. Kingma met naschrift van P. Ingelse

                      NJB 1982, blz. 437 e.v. en 439 e.v.

 

·       De werking van rechterlijke uitspraken tegen derden, de buitenparlementaire akties van het Gerechtshof te Amsterdam

                      NJB 1982, blz. 65 e.v

 

·       Zijn advocaten gewone mensen? de taak van de advocaat in het strafproces

                      Advocatenblad 1980, blz. 469 e.v. (verkorte versie in NRC Handelsblad 4 november 1980)

 

·       Als medewerker TCR (Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging) sedert 1993 regelmatig de kroniek 'eerste aanleg'.

 

·       Als juridisch medewerker sedert november 1985 ongeveer 100 bijdragen Volkskrant


 
 
 
 

<<<<< back to homepage  <<<<<